Alcaldessa

Les atribucions de l'alcaldessa estan previstes a l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local.

En matèria de contractació les atribucions de l'alcaldia estan regulades a la Disposició Adiccional Segona de del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del qual s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes del sector públic.

Darrera actualització: 25.08.2017 | 13:36