Els tinents d'alcalde

Els tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Matadepera, són els següents

1r Tinent d’alcalde: Sra. Montserrat Royes i Vila

2n Tinent d’alcalde: Sr. Quico Sala i Soriano

3r Tinent d’alcalde: Sra. M. Carme Querol i Badosa

4t  Tinent d’alcalde: Sr. Albert Garcia i Font

Els o les tinents d’alcalde anteriorment nomenats, substituiran l'alcaldessa, per ordre rigorós de prelació, en els supòsits d’absència, suspensió per sentència judicial ferma, malaltia, vacant o per causa d’absència legal, en les funcions pròpies de l’Alcaldia, així com en el supòsit que aquesta quedes vacant, fins la presa de possessió del nou alcalde o alcaldessa.

Decret d'Alcaldia núm. 443, de data 9 de juliol de 2015.

Horari:  
Darrera actualització: 24.07.2017 | 15:15