La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan obligatori i  està integrada pels membres següents:

Presidenta:          Sra.  Mireia Solsona i Garriga, Alcaldessa

Vocals:                 Sra. Montserrat Royes i Vila, 1a tinent d’alcalde

                             Sr. Quico Sala i Soriano,  2n tinent d’alcalde

                             Sra. M. Carme Querol i Badosa, 3a tinent d’alcalde      

                             Sr. Albert García i Font, 4t Tinent d’alcalde

Les sessions de la Junta de Govern Local no tindran el caràcter de públiques, excepte  quan se sotmetin a l’aprovació acords adoptar per delegació del Ple de l’Ajuntament.

Les sessions ordinàries  de la Junta de Govern Local tindran lloc el dimecres, no festiu, de cada dos setmanes, a les dinou hores.

Correspon a la Junta de Govern Local les atribucions previstes a l'article 23.2 de la LLei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i les delegades mitjançant  Decret d'Alcaldia núm. 447, de data 9 de juliol de 2015.

Darrera actualització: 25.07.2017 | 13:33