Protecció de la legalitat urbanística


Informació bàsica sobre protecció de dades
 
Responsable: Ajuntament de Matadepera.
Finalitat: Tramitar els expedients de protecció de la legalitat urbanística.
Legitimació: Obligació legal
Destinataris: Sí.
No hi ha previsió de transferències a tercers paisos.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

 


Informació addicional sobre el Responsable
       
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: Ajuntament de Matadepera
Adreça postal: Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08230 Matadepera
Telèfon: 937870200
Adreça electrònica: oac@matadepera.cat
Delegat de protecció de dades (DPD): Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 - Barcelona
Contacte DPD: dpd.ajmatadepera@diba.cat  
       
Informació addicional sobre la Finalitat
       
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Tramitar els expedients de protecció de la legalitat urbanística.
Inclou la inspecció i tramitació dels expedients sancionadors, de restauració de la realitat física alterada i ordre jurídic vulnerat, així com la indemnització per danys i perjudicis.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades s'eliminaran o conservaran en els terminis previstos a les taules d'avaluació documental (TAAD), aprovades per la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental.

- Expedients de danys a béns i drets municipals (TAAD 94): conservació d'un mostreig dels anys acabats en 1 i 6, i destrucció de la resta en el termini de 6 anys.
- Expedients sancionadors lleus (TAAD 776) i greus (TAAD 777): destrucció en el termini de 4 anys.
- Expedients sancionadors molt greus (TAAD 783): conservació permanent.

Es prenen decisions automatitzades o es creen perfils sobre les dades?
No es prenen decisions automatitzades ni es creen perfils sobre les dades.
       
Informació addicional sobre la Legitimació
       
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
No facilitar les dades requerides pot tenir conseqüències en la resolució de l'expedient sancionador
En el supòsit que la base jurídica del tractament sigui el consentiment prestat, la persona interessada té dret a retirar-lo o revocar-lo en qualsevol moment.

La retirada o revocació del consentiment no té efectes retroactius. Per tant, no afecta la licitud del tractament fonamentada en el consentiment previ a la retirada.

Es pot retirar el consentiment mitjançant la presentació d'una sol·licitud genèrica des de la seu electrònica mitjançant el catàleg de tràmits municipal i lliurar-la presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a la plaça de l'Ajuntament, 1, o bé, de forma telemàtica si es disposa de certificat electrònic personal. En el supòsit que la persona interessada retiri el consentiment que legitima el tractament, pot exercir el dret de supressió davant el responsable del tractament.
       
Informació addicional sobre els Destinataris
       
A quins destinataris es poden comunicar les vostres dades?
Jurisdicció contenciosa administrativa
Persones que exerceixin el dret d'accés a la informació pública
Persones que exerceixen el dret d'acció pública en matèria d'urbanisme
Persones interessades en el procediment
Síndic de Greuges
Jurisdicció penal
No escau informar sobre decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants ni situacions específiques aplicables

Hi ha encarregat del tractament de les dades?
Les dades personals seran tractades per compte de l'Ajuntament de Matadepera per part de les següents persones:

- Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) amb CIF Q0801175A i adreça al carrer Tànger, 98, 08018 de Barcelona, com a titular de diferents serveis d'administració electrònica utilitzats per part de l'Ajuntament de Matadepera (CÒPIA, iARXIU, DESA'L, Registre Unificat (MUX), VÀLid, Finestreta Única Empresarial (FUE) Local, e-Notum, e-Tauler, e-Tram, Servei de Transparència, etc.).

- AUDIFILM GRUPO AL, SL amb CIF B83998740 i adreça a la carretera comarcal C-250, Km 4, 3 2a planta, 17241 Quart (Girona) com a titular del programari de gestió d'expedients GENESYS que utilitza l'Ajuntament de Matadepera.

L'existència d'encarregat del tractament implica una transferència de dades a tercers països?
No hi ha previsió de transferències a tercers països
       
Informació addicional sobre els Drets
       
Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'Ajuntament de Matadepera estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. L'Ajuntament de Matadepera deixarà de tractar les dades, tret que existeixin motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?
Els drets d'accés, oposició, cancel·lació i rectificació, es poden exercir mitjançant la presentació del formulari normalitzat disponible des de la seu electrònica mitjançant el servei e-TRAM del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) i lliurar-lo presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a la plaça de l'Ajuntament, 1, o bé, de forma telemàtica si es disposa de certificat electrònic personal.

La resta de drets   es poden exercir mitjançant la presentació d'una sol·licitud genèrica des de la seu electrònica mitjançant el catàleg de tràmits municipal i lliurar-la presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a la plaça de l'Ajuntament, 1, o bé, de forma telemàtica si es disposa de certificat electrònic personal.

En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l'efecte d'evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L'Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d'exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

- Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
- Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d'obligacions tributàries.
- La persona afectada és objecte d'actuacions inspectores.

Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l' Autoritat Catalana de Protecció de Dades
       
Informació addicional sobre les Categories de dades
       
Quines categories de dades tractem?
NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
Propietats
Llicències, permisos, autoritzacions
Formació i titulacions
Col·legis o associacions professionals
Assegurances
Compensacions, indemnitzacions
Infraccions administratives

Es tracten o no categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals?
No
       
Informació addicional sobre la Procedència
       
Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades poden procedir de la persona interessada així com d’altres fonts
Les dades poden procedir d’altres administracions o bé d’altres fonts (p.e. col·legis professionals, registres públics, etc.) sempre que, en qualsevol dels casos, existeixi el consentiment lliure i exprés de la persona interessada o l’emparament d’una normativa amb rang de llei (p.e. articles 28 i 53.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

 

Darrera actualització: 15.02.2019 | 10:58
Darrera actualització: 15.02.2019 | 10:58