Un altre recordatori sobre la prohibició de fer foc

Dijous, 8 d'agost de 2019 a les 04:05

No per sabuts, cal tenir ben presents les recomanacions de les autoritats. 

ADF i Bombers de Matadepera volen recordar la prohibició d'encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També es vol fer un especial incís en la prohibició de fer servir radials i soldadors també a menys 500 metres de massa forestal. Les obres que s’estan realitzant a diverses urbanitzacions fa que l’ús d’aquesta maquinària sigui freqüent, de manera que es vol recordar el perill que comporta per les guspires que desprèn. També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La normativa preveu la possibilitat de l'obtenció de permisos per a l’eliminació de restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles (brancatge d’olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts...). La resta de sol·licituds d’activitats amb risc d’incendi han de seguir un tràmit administratiu individual d'autorització, tal com es feia fins ara.

Darrera actualització: 11.07.2019 | 10:57