Un pressupost de 36 milions del Consorci de Residus

Dilluns, 28 de novembre de 2022 a les 14:05

El 82% es destina als costos de la gestió i el tractament dels residus.

El plenari del Consorci per a la Gestió de Residus va aprovar el passat dimarts 15 de novembre el pressupost pel 2023, uns comptes que pugen a 36.303.596,85 €uros, el que suposa un increment de més del 10% respecte el de 2022. En nombres absoluts, una pujada de 4.775.649,08 euros.

El Pressupost 2023 del Consorci es situa en el context d’un nou marc legislatiu que provocarà canvis en la recollida i gestió dels residus municipals, i encamina les actuacions vers els nous reptes que es plantegen. Les noves obligacions pels ajuntaments pel que fa a la recollida de diferents fraccions i els models de gestió portaran a la necessitat d’introduir canvis a les infraestructures actuals.

“A Matadepera, i entre d’altres qüestions, un dels aspectes que hi estaran relacionats serà la nova línia de suport tècnic que ha permès que es redactin els plecs del nou contracte de residus amb millores que s’iniciarà ben aviat”, ha declarat Nil López, president del Consorci i alcalde de Matadepera.

Com se sap, Matadepera és un exemple de recollida selectiva i per aquest motiu es constituirà un equip tècnic, sorgit del propi Consorci de Residus, que assessorarà als municipis sobre com realitzar la gestió de la recollida. En aquest sentit, l’Agència Catalana de Residus ha concedit a l’Ajuntament una subvenció pels elevats índexs de recollida selectiva al poble. I aquest dilluns, precisament, es porta al ple ordinari la licitació del nou contracte que incorpora diverses millores respecte a la identificació i traçabilitat de residus i que permetrà augmentar els percentatges d’aprofitament en matèries com el tèxtil, l’oli o la poda.

Gestió i tractament dels residus municipals

El 82,43% del pressupost es destina als costos de la gestió i el tractament dels residus municipals. En aquest cas s’hi destinen 29.923.588,25€. Les inversions arriben als 4’6 milions d’euros. En destaca les millores i l’inici del projecte d’ampliació de la Planta de Biometanització de Can Barba. En aquest cas es preveu implementar les millores atorgades en les subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya com l’automatització de la bàscula i la millora de la lectura dels circuits, així com també el projecte d’integració energètica. També es compta amb una subvenció de l’ICAEN per la instal·lació de dos punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.

Nou marc legislatiu

En aquests moments i a l’espera de l’aprovació de la nova llei catalana de residus que actualment està en fase de tramitació, és vigent, des de l’abril del 2022, una nova llei de residus d’àmbit estatal que marca i concreta els objectius a complir pels pròxims anys.

Pel fa a les competències municipals planteja diferents reptes. D’una banda estableix que tots els ajuntaments han de comptar el 31 de desembre de 2024 amb recollides separades del tèxtil, l’oli, els residus domèstics perillosos i voluminosos. La Llei també estableix objectius de reutilització, reciclatge i valorització per a les fraccions fins l’any 2035. També s’estableix la reducció del percentatge d’impropis que ha de contenir la recollida orgànica, que es situa en menys de 15% el 2027.

Pel que fa als sistemes de recollida la normativa apunta que caldrà prioritzar els models de recollida d’alta eficiència. També introdueix novetats respecte a les deixalleries o a la necessitat d’aprovar programes de gestió de residus per a les entitats locals amb una població de dret superior a 5.000 habitants, de conformitat amb els plans autonòmics i estatals de gestió de residus.

A la imatge, Nil López, president del Consorci i alcalde de Matadepera.

Darrera actualització: 25.11.2022 | 14:55