03. Els tinents d'alcalde

Els tinents d'alcalde de l'Ajuntament de Matadepera, segons el Decret d'Alcaldia 682 de 1 de juliol de 2019, són els següents

1r Tinent d’alcalde: Marcel·lí Bosch Muntal

2n Tinent d’alcalde: Bet Fonollosa Argemí

3r Tinent d’alcalde: Carme Querol Badosa

4t  Tinent d’alcalde: Núria Garcia Murcia

Els o les tinents d’alcalde anteriorment nomenats, substituiran l'alcaldessa, per ordre rigorós de prelació, en els supòsits d’absència, suspensió per sentència judicial ferma, malaltia, vacant o per causa d’absència legal, en les funcions pròpies de l’Alcaldia, així com en el supòsit que aquesta quedes vacant, fins la presa de possessió del nou alcalde o alcaldessa.

Horari:  
Darrera actualització: 09.07.2019 | 11:43