05. La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan obligatori en municipis amb una població de dret superior a 5.000 habitants. Està integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal d'aquests. Per Decret d'Alcaldia núm. 681 es van nomenar els següents membres:

President:  Nil López Crespo, Alcalde

Vocals:      Marcel·lí Bosch Muntal
                 Bet Fonollosa Argemí
                 Carme Querol Badosa
                 Núria Garcia Murcia

Les sessions de la Junta de Govern Local no tenen el caràcter de públiques, excepte quan se sotmetin a l’aprovació acords adoptar per delegació del Ple de l’Ajuntament.

La periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local dependrà del que aprovi el Ple de la Corporació.

Correspon a la Junta de Govern Local les atribucions previstes a l'article 23.2 de la LLei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i les delegades mitjançant Decret d'Alcaldia 681, de data 1 de juliol de 2019.

En sessió plenària del 8 de juliol de 2019 es van delegar a la Junta de Govern Local les competències del Ple següents:

  • L'aprovació de l'establiment i modificació dels preus públics.
  • L'aprovació dels contractes d'arrendament de béns immobles gestionats pel consistori, així com de les seves modificacions, pròrrogues o resolucions.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc, amb caràcter quinzenal, els dilluns alterns a les 19:00 hores, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 12.07.2019 | 09:35