07. La Comissió Informativa Permanent

La Comissió Informativa Permanent de l’Ajuntament de Matadepera és un òrgan col.legiat de caràcter obligatori que té com a finalitat l’estudi, informe i consulta de tots aquells assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i a tots aquells  assumptes delegats pel Ple a la Junta de Govern Local, així com el seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, i els regidors que ostentin delegacions.

El Ple de l’Ajuntament de Matadepera en sessió de data 8 de juliol de 2019 va acordar constituir, dins de l’organització de l’Ajuntament de Matadepera, una Comissió informativa o d’estudi  única amb caràcter permanent.

La Comissió Informativa Permanent, presidida per l’alcalde, estarà integrada per:

President:  Nil López Crespo, Alcalde

Vocals:      Marcel·lí Bosch Muntal       Suplent: Bet Fonollosa Argemí        
                 Anna Piñol Serra               Suplent: Antoni Morros Aparicio
                 Daniel Albiñana i Rosique
                 Alberto Sánchez Sánchez

Aquesta Comissió Informativa es reunirà, amb caràcter ordinari, el dilluns previ a la celebració del Ple ordinari a les 19:30 hores. En cas que s’alteri la data del Ple ordinari, es reunirà amb una antelació mínima de 48 hores.

 

Darrera actualització: 22.04.2021 | 11:54