09. La Comissió Especial d'Habitatge

En sessió del Ple de data 8 de juliol de 2019 es va crear la Comissió Especial d'Habitatge.

Les comissions informatives poden ser creades pel Ple per tractar assumptes en concret, en atenció a les seves característiques especials. És el cas de la Comissió Especial d'Habitatge, que es crea per al mandat 2019 - 2023 per: "Garantir la transparència, l’equitat i la legalitat en els processos d’adjudicació dels habitatges en relació a les promocions que l’adjudicació depengui de l’Ajuntament de Matadepera, tant si compten com si no amb la qualificació de protecció oficial, tot vetllant per la correcta aplicació de la normativa d’àmbit estatal, autonòmic o municipal, mitjançant la consulta prèvia dels acords relatius a l’adjudicació d’habitatges i a l’aprovació de contractes d’arrendament, incloses les resolucions per qualsevol motiu i pròrrogues, que se sotmetin a l’aprovació del Ple o de la Junta de Govern Local, quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, llevat quan hagin d’adoptar-se acords declarats urgents, així com dels assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia que li siguin sotmesos a la seva competència per expressa decisió d’aquells."

La Comissió Especial d'Habitatge està formada pels següents membres:

President:  Nil López Crespo, Alcalde

Vocals:      Pol Roura Marmol
                 Pilar Oller Sánchez
                 Rosa Martínez Sellarés
                 Alberto Sánchez Sánchez

Darrera actualització: 12.07.2019 | 09:33