06. La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Matadepera és un òrgan col·legiat de caràcter obligatori que té com a finalitat l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació.

El Ple de l’Ajuntament de Matadepera en sessió de data 8 de juliol de 2019 va acordar constituir, dins de l’organització de l’Ajuntament de Matadepera, la Comissió Especial de Comptes.

La Comissió Especial de Comptes, presidida per l’alcalde, està integrada per:

President:  Nil López Crespo, Alcalde

Vocals:      Bet Fonollosa Argemí         Suplent: Marcel·lí Bosch Muntal
                 Antoni Morros Aparicio       Suplent: Anna Piñol Serra
                 Rosa Martínez Sellarés
                 Alberto Sánchez Sánchez

Darrera actualització: 14.08.2019 | 08:31