Grups municipals

Constitució dels grups municipals per al mandat 2023 - 2027


En sessió del Ple celebrada el 21 de juliol de 2023 es va aprovar la constitució dels grups municipals per al mandat 2023 - 2027. Al final d'aquesta pàgina trobareu la relació de grups municipals. 

Dotacions econòmiques dels grups municipals


En sessió plenària del 8 de juliol de 2019 es van aprovar les dotacions econòmiques dels grups municipals. L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que, el Ple de la Corporació, podrà assignar als grups una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fixe, idèntic per a tots els grups, i un de variable, en funció del nombre de membres, dins dels límits que estableixin les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.

Considerant el nombre de regidors/res de cada grup, les dotacions assignades seran les següents:

  • Grup SOM-HI: 445 € / mes. 5.340 € any
  • Grup JUNTS: 387 € / mes. 4.644 € / any
  • Grup ERC: 213€ / mes. 2.556 € / any
  • Grup SUMA'T: 329 €  /mes. 3.948 € / any
Darrera actualització: 9.02.2024 | 12:10
Darrera actualització: 9.02.2024 | 12:10