Grups municipals

Constitució dels grups polítics municipals per al mandat 2019 - 2023

En sessió del Ple celebrada el 8 de juliol de 2019 es va aprovar la constitució dels grups polítics municipals per al mandat 2019 - 2023. Al final d'aquesta pàgina trobareu la relació de grups polítics municipals. Si cliqueu sobre un grup, veureu els seus membres, els seus portaveus i enllaços a les seves webs o xarxes socials.

Dotacions econòmiques dels grups polítics municipals

En sessió plenària del 8 de juliol de 2019 es van aprovar les dotacions econòmiques dels grups polítics municipals. L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que, el Ple de la Corporació, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fixe, idèntic per a tots els grups, i un de variable, en funció del nombre de membres, dins dels límits que estableixin les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.

L'acord estableix una assignació econòmica, de caràcter mensual, a favor dels grups polítics municipals, que consta dels components següents:

  • Component fix: 155€ / grup.
  • Component variable: 58€ / regidor/a adscrit.

Considerant el nombre de regidors/res de cada grup, les dotacions assignades seran les següents:

  • Grup Polític JUNTS: 619,00€ / mes. 7.428€ / any
  • Grup Polític ERC-AM: 329€ / mes. 3.948€ / any
  • Grup Polític CUP:213€  /mes. 2.556€ / any
  • Grup Polític Cs:213€ / mes. 2.556€ / any
Darrera actualització: 09.07.2019 | 12:35
Darrera actualització: 09.07.2019 | 12:35