01. Alcalde

Les atribucions de l'alcalde estan previstes a l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local.

A més de les competències que li assigna la normativa local i sectorial, aquelles altres que se li puguin atribuir en qualsevol moment i les competències indelegables (21.3 LBRL), l'Alcaldia es reserva, en base al Decret 685 del 01/07/2019, les funcions següents:

 • Protocol.
 • Secretaria General i Serveis Jurídics.
 • Servei d’Arxiu, Gestió Documental i Accés a la Informació Pública.
 • Padró Municipal i Cens Electoral.
 • Registre General.
 • Relacions Institucionals.
 • Aprovació, disposició, reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament de totes les despeses, llevat els contractes menors (on aprovació i disposició de la despesa es delega a les regidories) i matèries delegades a la JGL (subvencions, convenis, patrimoni, responsabilitat patrimonial,...).
 • Modificacions pressupostàries, excepte si són competència del Ple, i aprovació de la liquidació del Pressupost.
 • Contractació Pública, llevat els contractes menors.
 • Formalització de contractes, convenis i altres instruments de caràcter anàleg.
 • Urbanisme:
  - Ordenació i gestió del territori i del paisatge.
  - Planejament urbanístic.
  - Gestió i execució urbanística.
  - Ordres d’execució i supòsits de ruïna.
  - Protecció de la legalitat urbanística.
  - Informació Urbanística.
  - Protecció i gestió del patrimoni arquitectònic i arqueològic.
  - Regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions.

En matèria de contractació les atribucions de l'alcaldia estan regulades a la Disposició Adiccional Segona de del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del qual s'aprova el text refòs de la Llei de Contractes del sector públic.

 

Darrera actualització: 09.07.2019 | 11:43