La Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Matadepera és un òrgan col.legiat de caràcter obligatori que té com a finalitat l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació .

El Ple de l’Ajuntament de Matadepera en sessió de data 13 de juliol de 2015 va acordar constituir, dins de l’organització de l’Ajuntament de Matadepera, laComissió Especial de Comptes.

La Comissió Especial de Comptes, presidida per l’alcaldessa, estarà integrada inclosa la presidenta, per cinc membre, en la qual els grups polítics municipals tindran un membre, d’acord amb la següent composició:

Presidenta: Sra. Mireia Solsona i Garriga

Vocals:                                                             

Per part del grup municipal CIU:  Sr. Albert García i Font

Per part del grup municipal d’ERC: Sr. Abelardo Gil Leyva

Per part del grup municipal de la CUP: Sr. Joan Pizà i Font

Per part del grup municipal del PP: Sra. M. Rosa Boix i Solanes

Les sessions ordinàries de la  Comissió Especial de Comptes se celebraran el dilluns de la setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del Ple, a les 19:30 hores, sens prejudici que puguin ser convocades en sessió extraordinària per part de la seva Presidenta.

Respecte la convocatòria de sessions extraordinàries de caràcter no urgent, la Comissió Especial de Comptes  es celebraran a les 19:30 hores del mateix dia de la setmana anterior a la celebració de la respectiva sessió extraordinària del Ple municipal.

Darrera actualització: 25.07.2017 | 13:32