Les Comissions Informatives

La Comissió Informativa Permanent de l’Ajuntament de Matadepera és un òrgan col.legiat de caràcter obligatori que té com a finalitat l’estudi, informe i consulta de tots aquells assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i a tots aquells  assumptes delegats pel Ple a la Junta de Govern Local, així com el seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, i els regidors que ostentin delegacions.

El Ple de l’Ajuntament de Matadepera en sessió de data 13 de juliol de 2015 va acordar constituir, dins de l’organització de l’Ajuntament de Matadepera, una Comissió informativa o d’estudi  única amb caràcter permanent.

La Comissió Informativa Permanent, presidida per l’alcaldessa, està integrada inclòs la presidenta, per cinc membre, en la qual els grups polítics municipals tindran un membre, d’acord amb la següent composició:

Presidenta: Sra. Mireia Solsona i Garriga

Vocals:                 

Per part del grup municipal CIU: Sr. Francesc Sala i Soriano

Per part del grup municipal d’ERC: Sr. Santi Pavón i Fernández

Per part del grup municipal de la CUP: Sr. Joan Pizà i Font

Per part del grup municipal del PP: Sra. M. Rosa Boix i Solanes

Les sessions ordinàries de la  Comissió Informativa se celebraran el dilluns de la setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del Ple, a les 19:30 hores, sens prejudici que puguin ser convocades en sessió extraordinària per part de la seva Presidenta.

Respecte la convocatòria de sessions extraordinàries de caràcter no urgent, la Comissió Informativa es celebraran a les 19:30 hores del mateix dia de la setmana anterior a la celebració de la respectiva sessió extraordinària del Ple municipal.

Darrera actualització: 25.07.2017 | 13:35