Pla que analitza el sistema cultural de Matadepera (agents culturals, equipaments i activitats/serveis), realitza una diagnosi i proposa un mapa previsional d'equipaments culturals.