Condicions de les notificacions electròniques

Es obligatori disposar d’una adreça de correu electrònic o d’un telèfon mòbil per a rebre, mitjançant correu electrònic o servei de missatgeria curta, respectivament, l’avís que informa de la posada a disposició de la notificació electrònica.

És responsabilitat de la persona interessada accedir al contingut de la notificació electrònica.

Les notificacions electròniques seran accessibles, en tot cas, a través de la seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/matadepera/seu-electronica.

El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS a la bústia o telèfons indicats per la persona interessada informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s’envien a títol merament informatiu i, per tant, no tenen efectes jurídics. L’Ajuntament no es responsable dels perjudicis que es puguin causar quan, per motius tècnics, l’avís per aquests mitjans no arribi a la persona interessada.

Per a l'accés al contingut de les notificacions electròniques caldrà la identificació i signatura de l'interessat, que es podrà fer amb algun dels dos mecanismes següents:

a) Certificat digital: dóna accés a totes les notificacions practicades (obligatori en matèria de contractació amb el nivell de signatura avançada reconeguda).

b) Paraula de pas d’un sol ús: que s’enviarà a l’adreça de correu electrònic i/o al número de telèfon mòbil indicats per la persona interessada: permet accedir a un únic document però no requereix l’ús de certificat digital.

La notificació electrònica es considerarà practicada a tots els efectes legals, d’acord amb el previst en l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), quan s’acrediti la posada a disposició de la persona interessada del contingut de la notificació i l’accés al seu contingut, sense necessitat que la persona interessada rebi cap avís.

Des del moment de la posada a disposició de la notificació disposa de 10 dies per accedir al seu contingut (5 dies en notificacions d’adjudicació de contractes en els expedients de contractació). Si transcorregut aquest termini no hi ha accedit o hi ha accedit però no ha visualitzat el contingut, aquesta s’entendrà rebutjada a tots els efectes legals, d’acord amb el previst als articles 41.5 i 43.2 de la LPAC.

Darrera actualització: 18.05.2020 | 09:12
Darrera actualització: 18.05.2020 | 09:12