Contractació administrativa

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable:

Ajuntament de Matadepera.

Finalitat:

Tramitar els expedients de contractació.
Gestió dels proveïdors que presten obres, béns i serveis.
Gestió comptable i facturació.

Legitimació:

Contractació o mesures precontractuals (art. 6.1.b RGPD) i d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).

Destinataris:

Generalitat de Catalunya, Síndic de Greuges.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets:

Pot exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació adreçant-se a la Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08230 Matadepera.

Informació addicional sobre el Responsable

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat:

Ajuntament de Matadepera

Adreça postal:

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08230 Matadepera

Telèfon:

937870200

Adreça electrònica:

oac@matadepera.cat

Delegat de protecció de dades (DPD):

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 - Barcelona

Contacte DPD:

dpd.ajmatadepera@diba.cat

Informació addicional sobre la Finalitat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tramitar els expedients de contractació, gestió dels proveïdors que presten obres, béns i serveis. Gestió comptable i facturació.

Inclou les diferents formes de contractació (contractació directa, subhasta, concurs...) així com tots els tipus de contractes públics (obres, serveis, subministraments...) i privats (d'arrendament, de compravenda...).


Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s'eliminaran o conservaran en els terminis previstos a les següents taules. 

- Expedients de contractació d’obres (TAAD 235, aprovada per l’Ordre CLT/77/2018, DOGC 7647): Conservació permanent del contracte, el plec de clàusules, les prescripcions tècniques, la liquidació definitiva, el pressupost addicional, si n'hi ha, del projecte d'obra si aquest també és objecte del contracte, i destrucció total de la resta de documentació en el termini de 15 anys de la documentació aportada per l’adjudicatari, llevat de l’acreditativa de llur aptitud per contractar i de la resta de requisits previstos, que se’ls ha de retornar un cop adjudicat el contracte i que pot ser destruïda quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació i no hagi estat recollida. També s’eliminarà en el termini de 15 anys la documentació aportada per la resta de licitadors.

- Expedients de contractació de subministraments (TAAD 236, aprovada per l’Ordre CLT/77/2018, DOGC 7647): conservació permanent del contracte, el plec de clàusules i les prescripcions tècniques, i destrucció total de la resta de documentació en el termini de 10 anys de la documentació aportada per l’adjudicatari, llevat de l’acreditativa de llur aptitud per contractar i de la resta de requisits previstos, que se’ls ha de retornar un cop adjudicat el contracte i que pot ser destruïda quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació i no hagi estat recollida. També s’eliminarà en el termini de 10 anys la documentació aportada per la resta de licitadors.

- Expedients de contractació administrativa especial (TAAD 239, aprovada per l’Ordre 12/03/1999, DOGC 2861): conservació permanent. 

- Expedients de contractació de serveis (TAAD 240, aprovada per l’Ordre CLT/77/2018, DOGC 7647): conservació permanent del contracte i de l'estudi o projecte que en resulti, si n'hi ha, el plec de clàusules i les prescripcions tècniques, i destrucció total de la resta de documentació en el termini de 10 anys de la documentació aportada per l’adjudicatari, llevat de l’acreditativa de llur aptitud per contractar i de la resta de requisits previstos, que se’ls ha de retornar un cop adjudicat el contracte i que pot ser destruïda quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació i no hagi estat recollida. També s’eliminarà en el termini de 10 anys la documentació aportada per la resta de licitadors.


Es prenen decisions automatitzades o es creen perfils sobre les dades?

No es prenen decisions automatitzades ni es creen perfils sobre les dades.

 Informació addicional sobre la Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Compliment de la relació contractual (art. 6.1.b RGPD) i d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol, les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Les dades tractades de les persones interessades s'han d'aportar obligatòriament per part d'aquestes per a poder tramitar, si escau, els expedients corresponents. 

 Informació addicional sobre els Destinataris

A quins destinataris es poden comunicar les vostres dades?

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
Registre Públic de Contractes. 
Administració Tributària.
Entitats bancàries amb finalitat de pagament.

No escau informar sobre decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants ni situacions específiques aplicables.


L'existència d'encarregat del tractament implica una transferència de dades a tercers països?

No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Informació addicional sobre els Drets

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'Ajuntament de Matadepera estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. L'Ajuntament de Matadepera deixarà de tractar les dades, tret que existeixin motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.


Com podeu exercir els drets?

Els drets d'accés, oposició, supressió, limitació del tractament i rectificació, es poden exercir per via e-TRAM del Consorci Administració Oberta de Catalunya i lliurar-lo presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a la plaça de l'Ajuntament, 1, o bé, de forma telemàtica si es disposa de certificat electrònic personal. 

En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l'efecte d'evitar canvis no desitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada. 

 

En els supòsits previstos legalment, l’Ajuntament podrà denegar l’exercici dels drets exposant els motius que ho justifiquen.


Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En qualsevol cas, per prestar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant un correu electrònic a dpd.ajmatadepera@diba.cat.

 Informació addicional sobre les Categories de dades

Quines categories de dades tractem?

- Dades identificatives.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
- Dades de transaccions.
- Dades comercials.

Es tracten o no categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals?

No.

Informació addicional sobre la Procedència

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades poden procedir de la persona interessada així com d’altres fonts.

Les dades poden procedir d’altres administracions o bé d’altres fonts (p.e. col·legis professionals, registres públics, etc.) sempre que, en qualsevol dels casos, existeixi el consentiment lliure i exprés de la persona interessada o l’emparament d’una normativa amb rang de llei (p.e. articles 28 i 53.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

Darrera actualització: 07.11.2019 | 09:09
Darrera actualització: 07.11.2019 | 09:09