Urbanisme

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable:

Ajuntament de Matadepera.

Finalitat:

Tramitar la planificació, gestió i execució urbanística, així com la intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl.

Legitimació:

Obligació legal (art. 6.1.c RGPD).

Destinataris:

Comissió Territorial d’Urbanisme, Síndic de Greuges, altres administracions públiques i òrgans judicials.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets:

Pot exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació adreçant-se a la Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08230 Matadepera.

Informació addicional sobre el Responsable

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat:

Ajuntament de Matadepera

Adreça postal:

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08230 Matadepera

Telèfon:

937870200

Adreça electrònica:

oac@matadepera.cat

Delegat de protecció de dades (DPD):

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 - Barcelona

Contacte DPD:

dpd.ajmatadepera@diba.cat

Informació addicional sobre la Finalitat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tramitar la planificació, gestió i execució urbanística, així com la intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl.

Inclou la tramitació de les diferents figures de planificació general i derivada (entre altres: plans d'ordenació urbanística, plans parcials, plans especials, plans de millora urbana) estudis de detall, trama urbana consolidada, delimitació del terme municipal, així com la gestió urbanística mitjançant la delimitació de polígons i l'establiment de sistemes d'actuació, i l'execució urbanística (per exemple amb projectes d'urbanització) i la intervenció en l'edificació i ús del sòl i del subsòl mitjançant la tramitació dels títols habilitats per a l'execució d'obres, parcel·lacions, divisions horitzontals, primera utilització, tramitació d'ordres d'execució i declaracions de ruïna, així com l'emissió de diferents tipus de certificats de naturalesa urbanística. També inclou la tramitació dels expedients de protecció de la legalitat urbanística i els expedients sancionadors en aquesta matèria.


Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran o s'eliminaran en els següent terminis previstos: 
- Expedients d'obra menor (TAAD 66, aprovada per l’Ordre 30/01/1995, DOGC 2012): eliminació en el termini de 10 anys de la concessió de la llicència i conservació de les intervencions realitzades en edificis protegits o catalogats. 
- Certificats de règim urbanístic (TAAD 79, aprovada per l’Ordre 26/09/1995, DOGC 2117): eliminació en el termini d'1 any.


Es prenen decisions automatitzades o es creen perfils sobre les dades?

No es prenen decisions automatitzades ni es creen perfils sobre les dades.

 Informació addicional sobre la Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Les dades tractades de les persones interessades s'han d'aportar obligatòriament per part d'aquestes per a poder tramitar, si escau, els expedients corresponents.

 Informació addicional sobre els Destinataris

A quins destinataris es poden comunicar les vostres dades?

Òrgans judicials.
Comissió Territorial d'Urbanisme. 
Altres administracions públiques.
Persones interessades en el procediment. 
Síndic de Greuges.

No escau informar sobre decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants ni situacions específiques aplicables.


L'existència d'encarregat del tractament implica una transferència de dades a tercers països?

No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Informació addicional sobre els Drets

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'Ajuntament de Matadepera estem tractant dades personals que la concerneixen, o no. 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. 

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions. 

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. L'Ajuntament de Matadepera deixarà de tractar les dades, tret que existeixin motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. 


Com podeu exercir els drets?

Els drets d'accés, oposició, supressió, limitació del tractament i rectificació, es poden exercir per via e-TRAM del Consorci Administració Oberta de Catalunya i lliurar-lo presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a la plaça de l'Ajuntament, 1, o bé, de forma telemàtica si es disposa de certificat electrònic personal. 

En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l'efecte d'evitar canvis no desitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada. 

 

En els supòsits previstos legalment, l’Ajuntament podrà denegar l’exercici dels drets exposant els motius que ho justifiquen.


Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En qualsevol cas, per prestar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant un correu electrònic a dpd.ajmatadepera@diba.cat.

 Informació addicional sobre les Categories de dades

Quines categories de dades tractem?

- Dades identificatives.
- Dades de circumstàncies socials.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
- Dades comercials.
- Infraccions i sancions administratives.

Es tracten o no categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals?

No.

Informació addicional sobre la Procedència

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades poden procedir de la persona interessada així com d’altres fonts.

Les dades poden procedir d’altres administracions o bé d’altres fonts (p.e. col·legis professionals, registres públics, etc.) sempre que, en qualsevol dels casos, existeixi el consentiment lliure i exprés de la persona interessada o l’emparament d’una normativa amb rang de llei (p.e. articles 28 i 53.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

Darrera actualització: 29.10.2019 | 14:30
Darrera actualització: 29.10.2019 | 14:30