Dinamització juvenil

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable:

Ajuntament de Matadepera.

Finalitat:

Prestació del servei de dinamització juvenil de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Matadepera.

Legitimació:

Consentiment (art. 6.1.a RPGD), prestació d’un servei (art. 6.1.b RPGD) i missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

Destinataris:

No.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets:

Pot exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació adreçant-se a la Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08230 Matadepera.

Informació addicional sobre el Responsable

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat:

Ajuntament de Matadepera

Adreça postal:

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08230 Matadepera

Telèfon:

937870200

Adreça electrònica:

oac@matadepera.cat

Delegat de protecció de dades (DPD):

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 - Barcelona

Contacte DPD:

dpd.ajmatadepera@diba.cat

Informació addicional sobre la Finalitat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Prestació del servei de dinamització juvenil de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Matadepera.

Inclou l'assessorament, la programació d'activitats per a joves i la descentralització del Punt Jove a l'Institut de Matadepera (PIDCES).


Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran exclusivament per motius d'arxiu en interès públic, investigació científica o històrica i/o amb finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1 del RGPD.


Es prenen decisions automatitzades o es creen perfils sobre les dades?

No es prenen decisions automatitzades ni es creen perfils sobre les dades.

  Informació addicional sobre la Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD), prestació d’un servei (art. 6.1.b RGPD) i compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Les dades tractades s'han d'aportar obligatòriament per part de les persones interessades a gaudir dels serveis.

  Informació addicional sobre els Destinataris

A quins destinataris es poden comunicar les vostres dades?

Les dades no es comuniquen a altres persones.

No escau informar sobre decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants ni situacions específiques aplicables.


L'existència d'encarregat del tractament implica una transferència de dades a tercers països?

No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Informació addicional sobre els Drets

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'Ajuntament de Matadepera estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. L'Ajuntament de Matadepera deixarà de tractar les dades, tret que existeixin motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.


Com podeu exercir els drets?

Els drets d'accés, oposició, supressió, limitació del tractament i rectificació, es poden exercir per via e-TRAM del Consorci Administració Oberta de Catalunya i lliurar-lo presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a la plaça de l'Ajuntament, 1, o bé, de forma telemàtica si es disposa de certificat electrònic personal. 

En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l'efecte d'evitar canvis no desitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada. 

 

En els supòsits previstos legalment, l’Ajuntament podrà denegar l’exercici dels drets exposant els motius que ho justifiquen.


Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l' Autoritat Catalana de Protecció de Dades .

En qualsevol cas, per prestar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant un correu electrònic a dpd.ajmatadepera@diba.cat .

  Informació addicional sobre les Categories de dades

Quines categories de dades tractem?

- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.

Es tracten o no categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals?

Sí. Dades de salut.

Informació addicional sobre la Procedència

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades poden procedir de la persona interessada.

No s’han obtingut d’altres fonts.

 

Darrera actualització: 06.11.2019 | 11:10
Darrera actualització: 06.11.2019 | 11:10