Relació ciutadana amb la tramitació

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable:

Ajuntament de Matadepera.

Finalitat:

Identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment i comunicació de resolucions, gestió de la relació ciutadana amb la tramitació administrativa i notificació de resolucions.

Legitimació:

Obligació legal (art. 6.1.c RGPD).

Destinataris:

Altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.
No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets:

Pot exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació adreçant-se a la Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08230 Matadepera.

Informació addicional sobre el Responsable

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat:

Ajuntament de Matadepera

Adreça postal:

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08230 Matadepera

Telèfon:

937870200

Adreça electrònica:

oac@matadepera.cat

Delegat de protecció de dades (DPD):

Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 - Barcelona

Contacte DPD:

dpd.ajmatadepera@diba.cat

Informació addicional sobre la Finalitat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment, gestió de la relació ciutadana amb la tramitació administrativa i notificació de resolucions.

Inclou l'atorgament o revocació del consentiment a rebre notificacions electròniques així com la representació i la tramitació dels expedients sancions en matèries que l’Ajuntament té competències.


Quant de temps conservarem les vostres dades?

La conservació vindrà determinada per la classe de procediment al que faci referència la documentació i/o les dades.


Es prenen decisions automatitzades o es creen perfils sobre les dades?

No es prenen decisions automatitzades ni es creen perfils sobre les dades.

 Informació addicional sobre la Legitimació

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan s'actua per mitjà de representant és obligatori facilitar les seves dades per a la tramitació del procediment. 
Les dades per a la notificació electrònica és obligatori facilitar-les per a la tramitació del procediment quan la persona interessada és obligada d'acord amb l'article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 Informació addicional sobre els Destinataris

A quins destinataris es poden comunicar les vostres dades?

Altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.

No escau informar sobre decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants ni situacions específiques aplicables.


L'existència d'encarregat del tractament implica una transferència de dades a tercers països?

No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Informació addicional sobre els Drets

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'Ajuntament de Matadepera estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. L'Ajuntament de Matadepera deixarà de tractar les dades, tret que existeixin motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.


Com podeu exercir els drets?

Els drets d'accés, oposició, supressió, limitació del tractament i rectificació, es poden exercir per via e-TRAM del Consorci Administració Oberta de Catalunya i lliurar-lo presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a la plaça de l'Ajuntament, 1, o bé, de forma telemàtica si es disposa de certificat electrònic personal. 

En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l'efecte d'evitar canvis no desitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada. 

 

En els supòsits previstos legalment, l’Ajuntament podrà denegar l’exercici dels drets exposant els motius que ho justifiquen.


Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En qualsevol cas, per prestar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant un correu electrònic a dpd.ajmatadepera@diba.cat.

 Informació addicional sobre les Categories de dades

Quines categories de dades tractem?

- Dades identificatives.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades d’ocupació.
- Dades comercials.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
- Infraccions i sancions administratives.

Es tracten o no categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals?

No.

Informació addicional sobre la Procedència

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades poden procedir de la persona interessada així com d’altres fonts.

Les dades poden procedir d’altres administracions o bé d’altres fonts (p.e. col·legis professionals, registres públics, etc.) sempre que, en qualsevol dels casos, existeixi el consentiment lliure i exprés de la persona interessada o l’emparament d’una normativa amb rang de llei (p.e. articles 28 i 53.1 d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

Darrera actualització: 7.11.2019 | 11:37
Darrera actualització: 7.11.2019 | 11:37