Protecció de dades

Protecció de dades personals

A diverses pàgines del portal web institucional de l’Ajuntament de Matadepera, se sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament de Matadepera , d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament de Matadepera garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament de Matadepera utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas se cediran o comunicaran a tercers les dades recollides sense consentiment de la persona usuària, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Les finalitats de l’exercici d’aquests drets són:

• Dret d’accés: saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament de Matadepera.

• Dret de rectificació: rectificar unes dades errònies de la persona interessada.

• Dret de cancel·lació: eliminar unes dades de la persona interessada.

• Dret d’oposició: demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

• A la seu electrònica de l’Ajuntament de Matadepera hi ha accés als tràmits específics , que poden fer-se presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), telemàticament (si es disposa de certificat electrònic) o bé per correu convencional a l’Ajuntament de Matadepera situat a la plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 de Matadepera. Tanmateix, també es pot tramitar mitjançant un model general de sol·licitud o instància .

• El dret d’accés només es pot exercir un cop cada 12 mesos, tret que s'acrediti un interès legítim.

• En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel·lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

• L’Ajuntament de Matadepera denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

    - Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.

    - Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.

    - La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

• A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

    - Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.

    - Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.

    - En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Darrera actualització: 22.08.2017 | 10:52
Darrera actualització: 22.08.2017 | 10:52