Alcaldia

A més de les competències que li assigna la normativa local i sectorial, aquelles altres que se li puguin atribuir en qualsevol moment i les competències indelegables (21.3 LBRL), es reserva les funcions següents:

 • Protocol.
 • Secretaria General i Serveis Jurídics.
 • Servei d’Arxiu, Gestió Documental i Accés a la Informació Pública.
 • Padró Municipal i Cens Electoral.
 • Registre General.
 • Relacions Institucionals.
 • Aprovació, disposició, reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament de totes les despeses, llevat els contractes menors (on aprovació i disposició de la despesa es delega a les regidories) i matèries delegades a la JGL (subvencions, convenis, patrimoni, responsabilitat patrimonial,...).
 • Modificacions pressupostàries, excepte si són competència del Ple, i aprovació de la liquidació del Pressupost.
 • Contractació Pública, llevat els contractes menors.
 • Formalització de contractes, convenis i altres instruments de caràcter anàleg.
 • Designar els regidors representants de l’Ajuntament als barris.

Plaça de l'Ajuntament s/n - 08230 Matadepera - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 787 02 00
Horari:  
De dilluns a divendres de 8:15 a 14h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 29.08.2023 | 16:04