Transparència

Què és la transparència?

És l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació pública que la legislació de transparència estableix com de publicació activa es troba a la pàgina web (especialment al menú "Ajuntament" i les seccions "Govern" i "Informació oficial"), la seu electrònica i, de forma més concreta, a l'anomenat com portal de transparència. Aquest portal s'estructura en grans àmbits, que són els següents: 


I si no trobo la informació que busco?

La informació publicada mitjançant la fòrmula de publicitat activa és una petita part de la que genera una administració pública. Qualsevol ciutadà, a partir dels 16 anys, té dret a sol·licitar l'accés a la informació (dades, documents, expedients) que produeix l'Ajuntament de Matadepera. Per fer-ho, cal que se sol·liciti presencialment o mitjançant el següent enllaç, que us permetrà conèixer més del tràmit i realitzar-ho de forma electrònica i gratuïta:

Accedeix al tràmit d'accés a la informació pública


Indicadors Infoparticipa

Aquí trobareu la relació d'indicadors de transparència del Mapa InfoParticipa i podreu accedir fàcilment a la informació continguta al web, la seu i el portal de transparència.

L’anomenat com Mapa InfoParticipa és producte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. El projecte s’inicia l’any 2012, i el 2013 avalua fins a cinc comunitats autònomes, incorporant un seguit d’universitats que col·laboren en l’avaluació dels indicadors de transparència. 52 indicadors que han estat renovats producte de les noves lleis de transparència, i que permeten establir un mapa de la qualitat en les bones pràctiques públiques vers la transparència.
A continuació podreu trobar els 52 indicadors. Al clicar la pregunta que fa InfoParticipa, accedireu a la informació concreta.

Qui són els representants polítics?

1. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?
3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític?
6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?
8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?
9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?
10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?
11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?


Com gestionen els recursos col·lectius?

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?
14. Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?
16. Es publiquen les Actes del ple municipal?
17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple?
18. Es dóna informació sobre el retiment de comptes?
19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?
20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?


Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

21. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?
22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (no es publiquen de forma directa)
24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?
25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?
26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?
27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum? (l'Ajuntament no té directius ni càrrecs de confiança)
28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?
30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors? (l'enllaç porta al registre de factures, on consten tant els contractes majors com els menors. La consulta específica de contractes es pot fer al perfil del contractant o al Registre públic de contractes)
31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació?
33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?
35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?
36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?
38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?


Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?
42. Es dóna informació històrica sobre el municipi?
43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?
44. S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes?
45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?


Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana?

46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte?
47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
48. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47? (aquest ítem no es compleix actualment)
49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?   L'enllaç anterior porta al directori d'entitats, per tal d'accedir al registre de grups d'interès cliqueu aquí
50. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? (aquest ítem no es compleix actualment)
51. S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania? (aquest ítem estarà informat properament)
52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? (aquest ítem no es compleix actualment)

 

Darrera actualització: 12.03.2024 | 10:56
Darrera actualització: 12.03.2024 | 10:56