Protecció civil

Plans en exposició pública

Quan un Pla de protecció civil es troba en periode d'exposició pública, trobareu dit document per a les consultes pertinents al Portal de transparència, seguint aquest enllaç. Quan el Pla sigui aprovat de forma definitiva, el trobareu en aquest mateix espai penjat.

DUPROCIM

Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal. El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és la base d'aquest Pla i el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi.

APROVACIÓ INICIAL

En sessió ordinària del Ple municipal, de data 27 de juliol de 2018, es va aprovar inicialment el DUPROCIM.

APROVACIÓ DEFINITIVA

Per Decret d'Alcaldia número 1044 de data 8.11.2018 es va elevar a definitiu, amb efectes a partir del 2.10.2018, el document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM). Posteriorment, es va trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a la seva homologació, d’acord amb el que estableixen els articles 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i 4.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre. La Comissió va homologar el document en sessió plenària de 5.12.2018.

Darrera actualització: 07.02.2020 | 08:55
Darrera actualització: 07.02.2020 | 08:55