Ordenances Fiscals

Ordenances fiscals vigents


Les ordenances fiscals regulen els preus públics, les taxes i les prestacions de l'Ajuntament. Aquí podeu consultar les ordenances vigents (actualitzat a 15/01/2024):

Ordenança Fiscal núm. 1.1.
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

Ordenança Fiscal núm. 1.2.
ORDENANÇA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Ordenança Fiscal núm. 2.1.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Ordenança Fiscal núm. 2.2.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Ordenança Fiscal núm. 2.3.
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Ordenança Fiscal núm. 2.4.
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Ordenança Fiscal núm. 2.5.
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Ordenança Fiscal núm. 2.6.
RECÀRREC SOBRE L'IBI DELS IMMOBLES D'ÚS RESIDENCIAL QUE ES TROBEN DESOCUPATS AMB CARÀCTER PERMANENT

Ordenança Fiscal núm. 3.1.
TAXA DEL LLIURAMENT DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Ordenança Fiscal núm. 3.2.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS

Ordenança Fiscal núm. 3.3.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES

Ordenança Fiscal núm. 3.4.
TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVA EN LA VIA PÚBLICA

Ordenança Fiscal núm. 3.5.
TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D'ESCOMBRARIES O RESIDUUS SÒLIDS URBANS, NETEJA DE POUS NEGRES I D'ALTRES ESPECIALS

Ordenança Fiscal núm. 3.6.
TAXA SOBRE CLAVEGUERAM

Ordenança Fiscal núm. 3. 7.
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

Ordenança Fiscal núm. 3.8.
TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

Ordenança Fiscal num. 3.9.
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

Ordenança Fiscal núm. 3.10.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS

Ordenança Fiscal núm. 3.11.
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'US PUBLIC AMB TAULES, CADIRES, QUIOSCOS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFIC

Ordenança Fiscal núm. 3.12.
TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS PER ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS

Ordenança Fiscal núm. 3.13.
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE SALES D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Ordenança Fiscal núm. 3.14.
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN L’APARCAMENT SOTERRAT DEL CARRER PERE ALDAVERT DE MATADEPERA

Ordenança Fiscal núm. 3.15.
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

Ordenança Fiscal núm. 3.16.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS

Ordenança Fiscal núm. 3.17.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MUNICIPAL FREDERIC MOMPOU

Ordenança Fiscal núm. 3.18.
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS EN ESTANCES MUNICIPALS

Ordenança Fiscal núm. 3.19.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CAMP DE GOLF MUNICIPAL DE MATADEPERA

Ordenança Fiscal núm. 3.20.
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

Ordenança Fiscal núm. 3. 21.
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ D’ANUNCIS PUBLICITARIS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Ordenança Fiscal núm. 3. 22.
TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’OBERTURA I MANTENIMENT D’UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DEL NUCLI DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS

Ordenança Fiscal num. 4.1.
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I CULTURALS MUNICIPALS

Ordenança Fiscal núm. 4.2.
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN EL PROGRAMA DE FESTA MAJOR

Ordenança Fiscal núm. 4.3.
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT EN LA GASETA

Ordenança Fiscal núm. 4.4.
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA

Ordenança Fiscal núm. 4.5.
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

Ordenança Fiscal núm. 4.6.
PREU PÚBLIC DE VENDA DE PUBLICACIONS MUNICIPALS I ALTRES ARTICLES CORPORATIUS

 

Ordenances d'anys anteriors


Aquí trobareu les modificacions per anys de les ordenances fiscals:

Accedir a la informació

Darrera actualització: 19.01.2024 | 08:15
Darrera actualització: 19.01.2024 | 08:15